Tráfico e seguridade


 

flecha Información Xeral separador

 

Contacto:

Policia Local
Teléfono oficina: 986540002
Servicio 24h:       609829292
Fax:                      986539011

Protección Civil
Telf. 986191958
e-mail: proteccioncivilcaldasdereis@gmail.com

Garda Civil
R C/ Ferrería, 70
Telf. 24 horas 900 101062

 

 

flecha Policia Local separador

 

flecha Que é e como funciona:

O Corpo de Policía Local, dependente do Concello de Caldas de Reis, ten como misión garantizar o libre desenvolvemento da convivencia cidadá, protexendo o exercicio dos seus dereitos e liberdades públicas. Os seus membros exercerán as súas funcións dentro dos límites do término municipal de Caldas de Reis, aínda que poden actuar fora cando os requira a Autoridade competente e, sempre, en situacións de emerxencia, así coma en servizos baixo a dependencia directa dos seus respectivos mandos inmediatos e ó mando do Alcalde, ou ben porque sexan autorizados pola xunta de seguridade ou, no seu defecto, polo Alcalde.

 

flecha O corpo de Policía Local deberá exercer as seguintes funcións:

- Como Policía administrativa: velar polo cumprimento das Ordenanzas, Bandos e demáis disposicións municipais.

- Ordear, señalizar e dirixir o tráfico no solo urbano legalmente dilimitado, (casco urbano de Caldas de Reis e todas as vías de titularidade municipal.

- Instruír atestados por accidentes e infraccións penais contra a seguridade do tráfico que se produzan no solo urbano legalmente dilimitado, (casco urbano de Caldas de Reis e todas as vías de titularidade municipal).

- Velar polo cumprimento das disposicións relativas ó medio ambiente.

- Protexer ás Autoridades da Corporación e custodiar ós membros dela que sexan designados pola Alcaldía Presidencia.

- Vixiar os edificios, parques, monumentos e xardíns, así coma tódolos lugares e bens que constitúen o patrimonio municipal.

- Cooperación nos actos de representación corporativa

- Como policía xudicial: auxiliar a xuíces, tribunais e fiscais na investigación de delitos e detención de delincuentes, cando sexan requiridos para elo, así como practicar as primeiras dilixencias de prevención e custodia de obxectos que proveñan dun delito.

- Efectuar dilixencias de prevención e todas aquelas actuacións que tendan a evitar un delito.

- Auxiliar en caso de accidente, catástrofe ou calamidade pública.

- Vixiar os espazos públicos.

- Colaborar coa Forza e os Corpos de Seguridade do Estado na protección de manifestacións e grandes concentracións humanas, cando sexan requiridos para elo.

- Cooperar na resolución de conflictos privados cando sexan requiridos para elo.

 

Impresos:

 

pdf Alegación de tráfico.

pdf Solicitude de vado.

 

OBXETOS PERDIDOS

Obxetos perdidosRelación de obxectos perdidos ano 2013, en depósito nas dependencias da Policía Local:

1 bolso

1 par de lubas

1 tarxetero

1 monedero

2 carteiras

1 gafas de sol

2 gafas graduadas

2 teléfono móbil

1 reloxo

1 mochila con obxectos de nenos

1 bandolera de home

fotos de neno

4 chaveiros con chaves

1 xogo de chaves

2 chaves de un coche

1 xogo de 5 chaves

1 xogo de 3 chaves

1 chave

1 anilla con llaves

 

Teléfono oficina: 986 540 002

 

 

 

 

flecha Protección Civil separador

 

Síguenos en facebock

Síguenos en facebock

Síguenos en facebock

Síguenos en facebock

Síguenos en facebock

 

O interesado debe cubrir o formulario, adxuntar a documentación que se indica e presentalo via rexistro no concello ou como dispón o art. 38 da LRJAPPAC.

 

protección civil de Caldas de ReisAGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL CALDAS DE REIS

Creada en novembro do ano 1996, con 26 voluntarios. No Pleno do 23-2-2001 apróbase o seu regulamento e o día 15-5-2001 publícase no B.O.P.

A A.V.P.C. do Concello de Caldas de Reis é un organismo local formado por voluntarios e supervisado polo persoal do Concello, que ten as competecias sobre Protección Civil.

 

 

flecha Funcións ou competencias:

- Colaborar cos técnicos de Protección Civil a requerimento destos, nos estudos de riscos da localidade, preferentemente orientados a edificios, locais e establecementos de pública concurrencia.

- Colaborar cos técnicos de Protección Civil a requerimento destos, na divulgación dos plans de autoprotección de ditos centros.

- Colaborar cos técnicos de Protección Civil a requerimento destos, no mantemento dos plans territoriais municipais e plans de actuación municipal frente a riscos específicos.

- Confección cos técnicos de Protección Civil a requerimento destes, a realización de campañas de información e divulgación á población afectada polos distintos riscos, cumplindo as directrices dadas polo Concello.

- Participación nos dispositivos e operativos de carácter preventivo (en grandes concentración humanas, vixilancia forestal, etc.), sempre coordinados polo servicio competente que corresponda (Policía Local, Axentes Forestais, etc.)

 

IntervenciÓns:

- Apoio aos servizos operativos de emerxencias (Bombeiros, 061, etc.), en accidentes nas estradas, incendios urbáns e forestais, apoio sanitario, búsquedas e rescates, etc.

- Apoio as forzas e corpos de seguridade (Policía Local, Garda Civil, etc.) a requerimento deles en accidentes, búsquedas, seguridade en concentracións de persoas, tráfico, etc.) sempre coordinados polo servizo que corresponda

- Colaborar na atención dos afectados en emerxencias (evacuación, abastecemento, etc.) sempre coordinados polo servizo que corresponda.

 

flecha A condición de Voluntario:

Poden formar parte da A.V.P.C. de Caldas de Reis todas aquelas persoas que estén dispostas a colaborar nas actividades propias dos Servizos de Protección Civil. A condición que teñen os voluntarios co Concello é gratuita e desinteresada, aínda así o voluntario ten dereito a estar asegurado contra os posibles riscos.

Os menores de idade, baixo o consentemento dos seus titores legais, podrán participar nas actividades de formación de Protección Civil, pero nunca podrán participar nos operativos que desenrolen.

Na actualidade a A.V.P.C. do Concello de Caldas de Reis conta con 19 voluntarios, dos cales 10 están operativos e 9 en disponibilidade.