Perfil do Contratante

 

 

flecha Licitacións Abertas separador

En cumprimento do artigo 53 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Contratos do Sector Público, faise público o perfil do contratante do concello de Caldas de Reis.

 

 

flecha En tramitación:separador

 

- MELLORA DO ALUMEADO PÚBLICO DESTINADO A IMPULSAR O AFORRO E A EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Data 04/09/15
Licitación MELLORA DO ALUMEADO PÚBLICO DESTINADO A IMPULSAR O AFORRO E A EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS
Anuncio suspensión mesa contratación pdf(Publicado 04.09.15)
Convocatoria 1º mesa contratación pdf(Publicado 07.09.15)

- Contratación do "SERVIZO DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS DE CONTROL DE AUGAS DE CONSUMO HUMANO E ANALÍTICAS DE CONTROL DE VERTIDOS DE AUGAS RESIDUAIS"

Data 11/06/15
Licitación Contrato das obras de “BOMBEO E IMPULSIÓN DE RESIDUAIS DA PARROQUIA DE SAIAR Á EDAR”
Corrección erro prego analíticas pdf(Publicado 11.06.15)

 

- Contrato das obras de “BOMBEO E IMPULSIÓN DE RESIDUAIS DA PARROQUIA DE SAIAR Á EDAR”

Data 26/05/15
Licitación Contrato das obras de “BOMBEO E IMPULSIÓN DE RESIDUAIS DA PARROQUIA DE SAIAR Á EDAR”
Anuncio pdf(Publicado 26.05.15)
Prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas pdf(Publicado 26.05.15)
Proxecto Ver proxecto

 

- Contratación do SERVIZO DE ASESORAMENTO TÉCNICO EN MATERIA DE FACTURACIÓN ELÉCTRICA E EFORRO ENERXÉTICO NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS

 

Data 08/05/14
Licitación Contratación do SERVIZO DE ASESORAMENTO TÉCNICO EN MATERIA DE FACTURACIÓN ELÉCTRICA E EFORRO ENERXÉTICO NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS
Anuncio pdf(Publicado 08.05.14)
Prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas pdf(Publicado 08.05.14)
Anuncio convocatoria mesa contratación apertura sobres "A" e "B" pdf(Publicado 05.06.14)
Acta mesa contratación apertura sobres "A" e "B" pdf(Publicado 10.06.14)
Proposta adxudicación pdf(Publicado 13.06.14)
Anuncio adxudicación pdf(Publicado 25.06.14)