Regulamentos e Ordenanzas

 

 

 

 

 

 

separadorflecha Regulamentos

1-1.REGULAMENTOS SOBRE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

pdf1.1 REGULAMENTO ORGANICO (BOP 3/06796). Modificado (BOP 30-03-05)

pdf1.2 REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE (BOP 3/06/96)

odf1.3 REGULAMENTO DO USO DO PAVILLON DE DEPORTES (BOP 28/12/95)

1.4 REGULAMENTO DO USO DA PRAZA DE ABASTOS (BOP 2/04/86)

1.5 REGULAMENTO DO USO DO CEMITERIO MUNICIPAL

pdf1.6 REGULAMENTO DO SERV.MUNICIP.AXUDA A DOMICILIO (BOP 6/9/95) modificada (BOP 03-12-99)

pdf

1.7 ORDEANZA SOBRE RUIDOS E VIBRACIONS (BOP 1/2/95) modificada (BOP 20-01-00)

pdf
1.8 ORDEANZA SOBRE CICLOMOTORES (BOP 12/08/96)

pdf
1.9 REGULAMENTO DE PROTECCION CIVIL (BOP 22-01-2021)

1.10 REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR (BOP 12/09/96)

pdf
1.11 REGULAMENTO ESPECIAL DE HONORES E DISTINCIONS (BOP 24/05/1999)

pdf
1.12 REGULAMENTO DE PROTEC. DO MEDIO AMBIENTE, DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLLIDA DE LIXO (BOP 02-12-1999).

pdf
1.13 REGULAMENTO DE VALADO DOS TERREOS (BOP 3-12-1999)

pdf
1.14 ORDEANZA REGULADORA ESTACIONAMENTO CON HORARIO LIMITADO-GRATUITO (BOP 12-06-00) modificada (BOP 02-08-02)

pdf
1.15 ESTATUTO DA FUNDACION “CULTURA QUENTE” (BOP 28-03-01)

pdf
1.16 ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION (BOP 25-04-01) modificada (BOP 30-07-02)

pdf
1.17 REGULAMENTO DE FUNCIOAMENTO DAS PATRULLAS VERDES (BOP 11-07-01)

pdf
1.18 REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MUNICIPAL “P. M. MARTINEZ FERRO” (BOP 03-04-2002) modificada (BOP 08-08-03)

pdf
1.19 REGULAMENTO PARA CONCESION DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MINUSVALIDEZ (BOP 24-04-2002)

pdf
1.20 REGULAMENTO DA CONCESIONS DE SUBVENCIONS…(BOP 29-07-02)

pdf
1.21 REGULAMENTO DO REXISTRO DE LICITADORES (BOP 23-09-2002)

pdf
1.22 REGULAMENTO DE PROTECCION DO CEO NOCTURNO (24-04-2003)

pdf
1.23 REGULAMENTO DE REXIME INTERNO DA GARDERÍA MUNICIPAL (BOP 16-07-04)

pdf
1.24 CARTA DE SERVICIOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE (BOP 04-11-04)

1.25 ESTATUTOS DO SERVICIO MUNICIPAL CON ORGANO ESPECIAL DENOMINADO “XERENCIA DE DESENVOLVEMENTO DA TAFONA E DA VILA TERMAL DE CALDAS DE REIS” (BOP 09-02-00)

pdf1.26 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL (BOP 07-12-95)


pdf1.27 REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (BOP 15 - 09 - 2009)

 

 

 

separadorflecha OrdeNanzas

 

 

pdfORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS PARA SITUACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS

 

pdfORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS E USO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA

 

2.1- ORDENANZAS FISCAIS

 

2.1.1- ORDEANZA DE CONTRIBUCIONS ESPECIAIS. ORDENANZA XERAL (BOP 9/12/89).

pdf 2.1.2 ORDEANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (BOP 15-06-2010)

 

2.2.- TAXAS:

 

pdf
2.2.1.- APERTURA DE GABIAS, CALICATAS E CALAS EN TERREOS DE USO PUBLICO LOCAL, PARA INSTALACION CANOS, CONDUCCIONS ETC ASI COMO CALQUERA REMOCIÓN DE PAVIMENTO OU BEIRARRUAS NA VIA PUBLICA.- (BOP 30-12-98)

pdf
2.2 OCUPACION DE TERREOS DE USO PUBLICO CON MATERIAIS DE CONSTRUCCION, ANDAMIOS ETC.. (BOP 30-12-98) modificada (BOP 04-03-03)

2.3 ENTRADA DE VEHÍCULOS POLAS BEIRARUAS E RESERVA VIA PUBLICA PARA APARCAMENTO EXLUSIVO, CARGA E DESCARGA ..(BOP 30/12/98)

2.4 OCUPACION DE TERREOS DE USO PUBLICO CON MESAS ETC.. CON FINALIDADE LUCRATIVA (BOP 30/12/98)

2.5 INSTALACION DE POSTOS DE VENDA AMBULANTE, ATRACCIONS ETC… (BOP 30-12-98)

pdf
2.6 EXPEDICION DOCUMENTOS ADTIVOS. A INSTANCIA DE PARTE (BOP 30/12/98) MODIFICADA (BOP 03-01-2002) MODIFICADA (BOP 24-04-2002)

2.7 LICENCIAS DE AUTOTAXI E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER (BOP 30/12/98)

2.8 SERVICIOS ESPECIAIS POR ESPECTACULOS … (BOP 30/12/98)

pdf
2.9 LICENCIAS URBANISTICAS ……. (BOP 30/12/98) modificada (BOP 11-07-01)

2.10 LICENCIAS APERTURA …………. (BOP 30/12/98)

pdf
2.11 SERVICIOS DE PISCINA E PAVILLON DE DEPORTES ETC.. (BOP 30/12/98) modificada (BOP 02-12-1999) modificada (BOP 04-02-2000)modificada (24-04-2002)

pdf
2.12 SERVICIOS DE CEMITERIOS ETC.. (BOP 30/12/98) modificado 24-09-02

pdf
2.13 ALCANTARILLADO …….(BOP 30/12/98) modificado (BOP 30-12-99)

pdf
2.14 TAXA POR SERVIZO DE RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (BOP Nº 228 DE 27/11/2019)

pdf
2.15 DISTRIBUCION DE AUGA, GAS ETC .. (BOP 30/12/98)

pdf
2.16 SERVICIOS DE PRAZA DE ABASTOS ETC.. (BOP 30/12/98)

2.17 SERVICIOS DE ENSINANZAS ESPECIAIS (BOP 30/12/98)

pdf
2.18 SERVICIOS DE RETIRADA, DEPOSITO E INMOVILIZACIÓN DE VEHICULOS POLA POLICIA LOCAL ETC (BOP 30/12/98) modificada (BOP 4-02-2000), modificada (BOP 17-03-03)

2.19 ORDEANZA FISCAL POR TENDIDOS, TUBERÍAS E GALERIAS PARA CONDUCCION DE AUGA, ENERXIA ELECTRICA, GAS ETC…(BOP 12-06-2000)

pdf
2.20 ORDEANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVENCION, EXTINCION INCENDIOS, RESCATE ETC.. (BOP 28-03-01)

pdf
2.21 ORDEANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE VOOS DA VÍA PÚBLICA (BOP 11-07-01) modificada BOP 02-08-02

 

 

2.3.- IMPOSTOS

 

pdf
2.3.1 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS (BOP 27/12/89) modificado (BOP 29/12/95)

2.3.2 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS E OBRAS (BOP 27/12/89) modificado (BOP 6/08/97), modificada (BOP 23-12-03)

pdf
2.3.3 IMPOSTO SOBRE IBI (RUSTICA E URBANA) (BOP 27/12/89) modificado (BOP 30-12-99) modificada (BOP 29-12-00) modificada (BOP 27-12-2001)

pdf
2.3.4 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDAES ECONOMICAS I.A.E modificado (BOP 30-12-99) modificada (BOP 13-05-02) modificada (BOP 02-08-02)

pdf
2.3.5 IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA