Descarga de modelos de formularios

 

 

 

 

 

separadorflecha Rexistros \ Solicitudes

Concello

pdf Solicitude xeral

pdf Escrito de queixa, suxestión ou proposta .

pdf Modelo de autorización (Protección de datos personais).

pdf Modelo de reclamación de responsabilidade patrimonial.

pdf Formulario acceso voluntarios 2014

pdf Autorización paterna para voluntarios entre os 16 a 18 anos para Protección Civil

 

TrÁfico

pdf Alegación de tráfico.

pdf Solicitude de vado.

 

Rexistro de animais

pdf Solicitude de expedición de licencia administrativa para a tenza de animais potencialmente perigrosos.

pdf Acreditación da obtención da licencia municipal para a tenza de animais potencialmente perigrosos.

pdf Solicitude de Inscrición no Rexistro Municipal de animais potencialmente perigrosos.

pdf Comunicación ou notificación ó Rexistro Municipal de animais potencialmente perigrosos.

pdf Comunicación ou notificación ó Rexistro Municipal de TODO tipo de animais.

 

Biblioteca

pdf Solicitude carné biblioteca

pdf Solicitude carné biblioteca menores

 

Servizos Sociais

pdf Modelo de instancia para solicitude de praza no programa terapéutico no balneario Dávila

 

CULTURA

pdf Solicitude de autorización para a celebración de festas populares

pdf Solicitude de inscrición en actividades culturais e deportivas

pdf Modelo declaración responsable Comisións Festas

pdf Modelo declaración responsable Instalacións Varias

pdf Modelo declaración responsable Fogueiras San Xoan e San Pedro

 

 

 

separadorflecha Estadística

pdf Introducción ó padrón de habitantes.

pdf Solicitude de certificado de empadroamento.

pdf FOLLA de INSCRICIÓN ou Modificación no padrón.

pdf Solicitude de ALTA no padrón de Habitantes .

pdf Solicitude de BAIXA no padrón de habitantes .

pdf Solicitude de cambio de datos individua no padrón.

pdf Solicitude de cambio de colectivo no padrón.

pdf Autorización empadroamento propietario/a.

pdf Solicitude de cambio de domicilio no padrón.

pdf Solicitude de cambio de domicilio menores no padrón.

pdf Autorización de alta de menores no padrón.

pdf Autorización de alta de menores no padrón, por nacemento ou omisión.

pdf Declaracíon responsable de proxenitor/a para inscrición de ou cámbio de domicilio de menores non emancipados/as no padrón municipal.

pdf Declaracíon xurada de non estar empadroado/a.

 

separadorflecha Urbanismo

pdf Solicitude de licencia de obras maiores

pdf Comunicación previa urbanística de obra (CPO-001)

pdf Comunicación previa urbanística de primeira ocupación (CPO-002)

pdf Comunicación previa urbanística de obras para o desenvolvemento dunha actividade sometida a cominicación previa ou declaración reponsable (CPO-003)

pdf Comunicación previa urbanística de obras para o desenvolvemento dunha actividade recreativa, espectáculo público ou establecemento aberto ao público sometida a licenza de actividade (CPO-004)

pdf Comunicación previa cambio de titularidade de licenza de obras (CPO-005)

pdf Solicitude de ocupación de vía pública con mesas, tribunas, taboados ou outros elementos análogos con finalidade lucrativa.

pdf Solicitud de ocupación de vía pública con materiais de construcción, andamios, vallas o análogos.

pdf Solicitude de condicións urbanísticas.

pdf Modelo de denuncia, sobre ornato, salubridade e seguridade de parcela ou inmoble .

pdf Modelo de Comunicación de transmisión de licenzas, declaracións responsables e comunicacións previas.

pdf Autoliquidación taxa de licenzas de actividades/apertura, e pola realización de tarefas de verificación da normativa do establecemento.

pdf Modelo de comunicación previa.

pdf Modelo de declaración responsable.